Vyhlásenie o ochrane údajov

Toto vyhlásenie o ochrane údajov slúži na splnenie informačnej povinnosti, ktorú vyžaduje článok 13 GDPR EÚ pri získavaní údajov od dotknutých osôb v čase ich zberu.

Projekt <colette/> koordinuje Goetheho univerzita a jeho zástupcovia Prof. Dr. Matthias Ludwig, Rebecca S. Stäter a Tim Läufer.

Meno a adresa zodpovednej osoby

Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom

Theodor-W.-Adorno-Platz 1
60323 Frankfurt nad Mohanom

Poštová adresa:

Goetheho univerzita Frankfurt nad Mohanom
60629 Frankfurt nad Mohanom

Telefón: +49-69-798-0 | Fax: +49-69-798-18383
Internet: www.uni-frankfurt.de

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa ochrany údajov, obráťte sa na úradníkov pre ochranu údajov na Goetheho univerzite.

Kontaktné údaje úradníkov pre ochranu údajov

Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom

Oficiálni úradníci pre ochranu údajov

Theodor-W. Adorno-Platz 1
60323 Frankfurt nad Mohanom

Internet: http://www.uni-frankfurt.de/datenschutzbeauftragte

Práva a možnosti podávania sťažností

V prípade problémov s ochranou údajov máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Kontaktná adresa dozorného orgánu Goetheho univerzity vo Frankfurte nad Mohanom, koordinačnej inštitúcie <colette/>:

Hesenský komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií

P.O. Box 3163
65021 Wiesbaden

Voči Goetheho univerzite máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich uložených osobných údajov

 • Právo na informácie,
 • Právo na opravu alebo vymazanie,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo na odvolanie súhlasu,
 • právo namietať proti spracovaniu,
 • Právo na prenosnosť údajov v bežne používanej, štruktúrovanej a strojovo čitateľnej forme (od 25. mája 2018).

Ak chcete uplatniť tieto práva, obráťte sa na koordinátorov projektu.

Typ uchovávaných údajov, účel a právny základ, lehoty na vymazanie

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu fyzickej osoby, t. j. informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu osôb. Patria sem najmä mená, e-mailové adresy, čísla študentov alebo telefónne čísla. Za osobné údaje sa však považujú aj údaje o preferenciách, záľubách, členstve alebo informácie o navštívených webových stránkach.

Osobné údaje zhromažďujeme, používame a zverejňujeme len vtedy, ak je to povolené zákonom alebo ak používatelia udelili svoj súhlas so zhromažďovaním údajov.

Prístupové údaje/logy servera

Pri prístupe na stránky tohto webového servera sa do protokolových súborov servera spravidla ukladajú tieto údaje

 • IP adresa
 • Dátum a čas
 • Typ prehliadača klienta
 • Adresa URL navštívenej stránky
 • Prípadne chybové hlásenie o zistenej chybe
 • V prípade potreby žiadajúci poskytovateľ

Tieto údaje sa používajú výlučne na kontrolu funkčnosti, bezpečnosti a riešenie problémov. Toto použitie je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia EÚ o ochrane údajov. Všetky súbory protokolov sa automaticky vymažú alebo anonymizujú najneskôr po 7 dňoch.

Nadviazanie kontaktu

Na kontaktovanie členov projektového konzorcia budú vaše údaje uložené na účely spracovania žiadosti a v prípade následných otázok. Po spracovaní vašej žiadosti alebo po splnení zákonnej povinnosti alebo použitej služby sa údaje vymažú, pokiaľ uchovávanie údajov nie je nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov projektu alebo z dôvodu zákonnej požiadavky (napr. zákon, nariadenie atď.).

Súbory cookie

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré umožňujú ukladať špecifické informácie súvisiace so zariadením na vašom prístupovom zariadení (PC, smartfón atď.). Na jednej strane slúžia na to, aby boli webové stránky užívateľsky prívetivejšie (napr. ukladanie prihlasovacích údajov). Táto webová lokalita ukladá len tie súbory cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na jej prevádzku:

 • Číslo IP/názov klientskeho počítača
 • dátum a čas požiadavky
 • požadovanú adresu URL
 • všetky vrátené chybové správy
 • veľkosť odpovede v bajtoch
 • Informácie o prehliadači klienta.

Ak nesúhlasíte s ukladaním a analýzou týchto údajov, môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti ich ukladaniu a používaniu kliknutím nižšie. V takom prípade sa vo vašom prehliadači uloží tzv. opt-out cookie, čo znamená, že spoločnosť Matomo už nebude zhromažďovať žiadne údaje.