Konzorcium

V konzorciu je 6 partnerov z 5 krajín (GER, FR, NL, AT, SK). Všetci budú k projektu prispievať rôznymi spôsobmi. Pozostáva z odborníkov na kódovanie aplikácií, školenia učiteľov, využívanie digitálnych médií a technológií vo vzdelávaní so silným zázemím v oblasti vzdelávania a šírenia matematiky a informatiky, zastrešených univerzitami a spoločnosťou. Medzi pridružených partnerov patria učiteľské združenia, školy a ďalšie inštitúcie, ktoré majú záujem o šírenie CT. Plánovanými aktivitami v rámci konzorcia sú každoročné stretnutia projektu zamerané na koordináciu a prezentáciu aktuálnych výsledkov práce, školenia učiteľov založené na krátkodobom učebnom pláne a konferencia pre skúsených učiteľov s cieľom obohatiť a šíriť projekt a technický a didaktický vývoj aplikácie a webového portálu.

Zahrnuté intelektuálne výstupy sú: