Projekt

Pozadie

Digitalizácia v posledných rokoch zásadne zmenila náš život a ovplyvní nás a naše životy spôsobom, ktorý si dnes ani nevieme predstaviť. Napriek rozsiahlemu kontaktu a niekedy až nadmernému využívaniu moderných technológií si generácia digitálnych domorodcov automaticky nerozvíja sofistikované digitálne zručnosti. V dôsledku digitalizácie je však rozvoj tzv. zručností 21. storočia, dôležitých zručností a kompetencií pre 21. storočie, kľúčový pre účasť v rýchlo sa vyvíjajúcom svete a pre požiadavky trhu práce. Počítačové myslenie (CT) je jednou z týchto zručností a opisuje spôsob riešenia problémov z pohľadu počítačového vedca a ich formulovanie vo forme algoritmov, ktoré sú ľahko čitateľné pre stroj alebo iného človeka. Napriek väčšiemu zameraniu a rôznym prístupom k začleňovaniu CT do školského vzdelávania v celej Európe stále existuje mnoho problémov, ktoré je potrebné riešiť. Dostupnosť informačných technológií je veľmi rozdielna, čo často bráni výučbe digitálnej gramotnosti. Sociálno-ekonomický status je bohužiaľ tiež silným prediktorom počítačových zručností, čo poukazuje na existenciu tzv. digitálnej priepasti. Aj keď je k dispozícii dostatočné a vhodné vybavenie, úspešná implementácia CT do učebných osnov si vyžaduje podporu učiteľov prostredníctvom odbornej prípravy, ktorá prehĺbi ich porozumenie CT. Je tiež potrebné poskytnúť platformu na výmenu osvedčených postupov a príkladov medzi učiteľmi a vytvoriť príslušnú komunitu.

Cieľ

Zámerom tohto projektu je vytvoriť vzdelávacie prostredie, v ktorom sa dá učiť a osvojovať si informatické myslenie bez ohľadu na sociálno-ekonomické zázemie študentov a škôl. Prístupy k CT, ktoré využívajú hardvér a moderné technológie (napr. roboty, 3D tlačiarne), môžu byť pre študentov veľmi motivujúce. Existuje však mnoho praktických dôvodov, ako sú náklady, obavy o bezpečnosť a dostupnosť len pre malú skupinu študentov v danom čase, ktoré prevažujú nad ich potenciálnymi výhodami.

Chceme využiť technické možnosti digitalizácie a poskytnúť študentom možnosť učiť sa CT bez toho, aby museli kupovať ďalší hardvér alebo softvér. Keďže takmer všetci študenti (91 % na vyšších stredných školách) v Európe vlastnia smartfón, náš prístup sa zameriava na využitie prístupu „bring-your-own-device“, aby učitelia mohli zaradiť CT do svojich bežných hodín.

Na dosiahnutie cieľa projektu sa zameriavame na tri rôzne aspekty:

technický vývoj digitálneho vzdelávacieho prostredia s názvom COLETTE,

obsahové a

pedagogickú podporu pre učiteľov pri používaní tejto platformy.

COLETTE bude dvojzložkový systém, konkrétne webový portál a aplikácia pre mobilné zariadenia. Webový portál bude fungovať ako autorský nástroj, ktorý umožní učiteľom používať existujúce vzorové úlohy, upravovať ich a priraďovať ich svojim žiakom v sekvenciách úloh. Okrem toho bude možné sekvencie zdieľať s ostatnými učiteľmi. Zdieľanie sekvencií úloh môže vytvoriť európsku komunitu zainteresovaných učiteľov. Pomocou aplikácie na vlastných mobilných zariadeniach žiaci riešia úlohy zadané ich učiteľmi. S cieľom poskytnúť učiteľom bohatý didakticky zdôvodnený obsah je vytvorený a implementovaný súbor tzv. generických úloh. Didaktickú podporu učiteľom poskytne príručka o fungovaní a používaní digitálneho nástroja, ako aj učebné osnovy pre vzdelávanie učiteľov.

Výsledky

Na konci budú mať európski učitelia a školitelia predstavu o tom, ako možno CT vyučovať v bežnej triede, s výsledkami na technickej (dvojzložkové vzdelávacie prostredie), obsahovej (všeobecné úlohy) a pedagogickej (príručka pre učiteľov a učebné osnovy) úrovni. Tento projekt tak prináša hlbšie pochopenie koncepcií CT a ich významu medzi učiteľmi, čo v kombinácii s vedomosťami o tom, ako používať nové učebné prostredie CT, povedie k väčšej prítomnosti CT v európskych školách.